produkcja i sprzedaż łóżek i drzwi
PRODUCENT DRZWI I ŁÓŻEK DREWNIANYCH
Zakład Produkcyjno- Usługowy Branży Drzewnej Maciej Haś
ul:Kornela Makuszyńskiego 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel/fax (056) 47 439 16     biuro@ahas.pl     www.ahas.pl

SPOSÓB MONTAŻU

1. Do korzystania ze świadczeń z tytułu gwarancji konieczne jest posiadanie karty gwarancyjnej.
2. Producent udziela gwarancji na dostarczone towary na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnienie w tym drzewie wady będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. Dokładny termin załatwienia reklamacji jest uzgodniony indywidualnie z klientami.
3. Gwarancja obejmuje naprawę wad ujawnionych w czasie eksploatacji, a ukrytych i niewidocznych podczas zakupu.
4. Zgłoszenie wady i uszkodzenia przyjmowane są w punkcie, w którym dokonano zakupu w formie pisemnej. Podstawą przyjęcia reklamacji jest okazanie karty gwarancyjnej i rachunku kupna towaru oraz szczegółowego opisu wady.
5. Widoczne zastrzeżenia jakościowe należy zgłaszać sprzedawcy przed upływem 30 dni od daty zakupu, a bezwzględnie przed zamontowaniem.
6. Drzwi należy montować zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. Gwarancja traci ważność z powodu:
- wystąpienia uszkodzeń mechanicznych (np: zarysowania, ubytki drewna itp)
- zmian konstrukcyjnych (skracania skrzydła więcej niż 20 mm)
- niewłaściwego transportu i przechowywania (drzwi powinny być przechowane w pomieszczeniach suchych, ogrzewanych w temperaturze powyżej 15 stopni C)
- nieprawidłowego montażu ( drzwi należy montować po wykonaniu w pomieszczeniach tynków wewnętrznych i wylaniu posadzki i ich osuszeniu aby uniknąć pęcznienia drewna; ościeżnice należy zamontować w otworze muru z zachowaniem pionu; po zamontowaniu ościeżnicy należy zamieścić skrzydło i sprawdzić dokładność montażu ościeżnicy i przylegania do niej skrzydła z zachowaniem luzu oraz funkcjonowanie zamka)
- nieprawidłowego użytkowania (drzwi garażowe powinny być zabezpieczone przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi poprzez zadaszenie: w przypadku prowadzenia prac remontowych (montaż glazury, malowanie itp.) ościeżnice i skrzydło należy zabezpieczyć folią.
8. Gwarancja nie uwzględnia:
- towary z uszkodzoną powłoką z przyczyn niezależnych od producenta ( np: stosowania do mycia niewłaściwych środków czyszczących)
- usterek w skrzydłach drzwiowych, w których dokonano przeróbek.
- wad nieistotnych tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu lub nie mają wpływu na wartość użytkową drzwi
- wyrobów, na które została obniżona cena.
- uszkodzeń powstałych wskutek zdarzeń losowych.
9. W wyrobach z drewna sosnowego zakupionych w stanie surowym, a pokrytymi później barwiącymi powłokami malarskimi może dochodzić pod wpływem różnicy temperatur i wilgotności do powstania widocznych odkryć surowego drewna. Pęcznienie i kurczenie się drewna jest jego naturalna wadą w takich warunkach nie stanowi to wady.
10. Wady ukryte powinny być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia.
11.Reklamacje ilościowe, wymiarowe, podziałów wewnętrznych i funkcji oraz inne wady jawne muszą być zgłaszane przy odbiorze pod rygorem prawa do utraty gwarancji.
12. Zobowiązania i odpowiedzialność nabywcy i producenta:
- nabywca zobowiązany jest udostępnić reklamowany towar w terminie wyznaczonym przez producenta, celem oględzin i usunięcia usterek.
- odpowiedzialność producenta z tytułu usterek wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu towaru
- klient posiada prawo do wymiany na nowy lub zwrot pieniędzy, jeżeli przedstawiciel zakładu stwierdzi, że wady występujące w wyrobie są niemożliwe do usunięcia. Klient zobowiązany jest do zwrotu wymienionego towaru.